ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԵՎ ԱՌՈՂՋԱՐԱՐԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ

ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԵՎ ԱՌՈՂՋԱՐԱՐԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ
ՙՍևան՚ ազգային պարկի կարևորագույն բուժիչ ռեսուրսներն ու գործոններն են` ավազանի բարձր լեռնային կլիման, մաքուր լեռնային օդը, օպտիմալ ջերմաստիճանները, խոնավությունը, արևաշատությունը, ինտենսիվ ուլտրամանուշակագույն ռադիացիան, հանքային բուժիչ ջրերը, բուժիչ ցեխերը, գեղատեսիլ լանդշաֆտները: Սևանի ավազանի շատ տեղերում հրաբխային լեռնաշղթաների լավային ծածկույթների տակից բխում են պարզ ու սառնորակ աղբյուրներ: Հանդիպում են նաև հանքային աղբյուրներ, որոնցով առանձնապես ...

ՍԵՎԱՆԱ ԼՃԻ ԱՎԱԶԱՆԸ

ՍԵՎԱՆԱ ԼՃԻ ԱՎԱԶԱՆԸ
Սևանա լճի ավազանը կազմում է 3649 կմ2, իսկ լճի ընդհանուր մակերեսը 1247 կմ2: Ավազանի և լճի հարաբերակցությունը կազմում է 2.45, որը բավականին փոքր է, եթե մենք հաշվի առնենք, որ միջինում այսբհարաբերակցությունը կազմում է մոտ 10:1: Սևանա լճի ավազանի երիտասարդ երկրաբանական կառուցվածքը հատկանշված է լանդշաֆտների լայն բազմազանությամբ` բազալտային լավայի և հրաբխային տարբեր գոյացումների ծագումնաբանական առանձնահատկություններով: Լճի ավազանում գերակայում են 400 կմ տարածությ...

Ֆլորա

2005 թվականի դաշտային հետազոտությունների արդյունքում, ինչպես նաև գրական և հերբարիումային տվյալների համաձայն, պարզվել է, որ ՙՍևան՚ ազգային պարկի և դրա պահպանական գոտու ֆլորան ընդգրկում է անոթավոր բույսերի 1619 տեսակ: Ընդ որում՝ ՙՍևան՚ ազգային պարկի տարածքում աճում է անոթավոր բույսերի 1145 տեսակ, իսկ պահպանական գոտում՝ 1587: Պարկի ֆլորան ներկայացված է 28 ծառատեսակներով, 42 թփերի տեսակներով, 866 բազմամյա խոտաբույսերով և 209 միամյա ու երկամյա բուսատեսակներով: ...

Կլիմա

Սևանա լճի ջրհավաք ավազանում կլիմայի ձևավորման հիմնական գործոններն` են արևի ճառագայթումը և մթնոլորտային շրջապտույտը: Արևային ժամերի քանակը տարեկան տատանվում է 2600-2800-ի միջև: Սևանա լճի ավազանի տարբեր հատվածներ աչքի են ընկնում տարբեր կլիմայական պայմաններով: Ամենաաննպաստ կլիմայական պայմանները դիտվում են լճի արևմտյան ափին, որտեղ օդի ջերմաստիճանը կարող է իջնել մինչև -36 C: Լճի հակադիր՝ Արեգունու ափին ձմեռը համեմատաբար մեղմ է, նվազագույն ջերմաստիճանը հասնում ...

Ռելիեֆ

ՙՍևան՚ ազգային պարկի ափամերձ հատվածի ռելիեֆը (լճի ափից մինչև 1916 մետրը) ալիքավոր է և հարթ (Քարտեզ 1): Ափերը հիմականում մեղմաթեք են, տեղ-տեղ զառիթափ` 3-8 մետր բարձրությամբ (օրինակ՝ Վարդենիկ-Արծվանիստ, Արտանիշ թերակղզու արևմտյան հատվածների ափերը): Պարկի Սևանա լեռնաշղթայի հարավ-արևմտյան լանջերի Գիհի-կաղնուտային ռելիկտային հատվածը, ինչպես նաև Սևան և Արտանիշ թերակղզիները ունեն բլրապատ, ժայռոտ և կտրտված ռելիեֆ: Սևանա թերակղզու արևելյան մասը մի ժայռապատ բարձունք...

Ջրագրություն

ՙՍևան՚ ազգային պարկի սահմաններում է գտնվում Հարավային Կովկասի խոշորագույն, բարձրադիր քաղցրահամ լիճը՝ Սևանը, որի ծավալը 33.2 կմ է, մակերեսը՝ 1238 կմ (Քարտեզ 2): Լիճը Արտանիշի և Նորատուսի հրվանդանների միջև ձգված ստորջրյա պատնեշով՝ Շորժայի թմբով, բաժանվում է երկու մասի՝ հարավ-արևելյան կամ Մեծ Սևան (20.4 կմ ), հյուսիս-արևելյան կամ Փոքր Սևան (12.8 կմ ): Լճի առավելագույն խորությունը 79.4 մ է (Փոքր Սևան), միջին խորությունը՝ 26.2 մ, ափի շրջագիծը մոտ 230 կմ: Սևանա...

Արտանիշի մասնաճյուղ

ԱՐՏԱՆԻՇԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ   <<Սևան>> ազգային պարկ>> պետական ոչ առևտրային կազմակերպության Արտանիշի մասնաճյուղը կազմակերպության տարածքային ստորաբաժանում է, որը գործում է ՀՀ Սահմանադրությանը, ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքին, <<Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին>>,  <<Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին>> ՀՀ օրենքներին և այլ իրավական ակտերին համապատասխան: Մասնաճյուղն ապահովում է իրեն հատկացված տարա

Արևիկի մասնաճյուղ

ԱՐԵՎԻԿԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ   <<Սևան>> ազգային պարկ>> պետական ոչ առևտրային կազմակերպության Արևիկի մասնաճյուղը կազմակերպության տարածքային ստորաբաժանում է, որը գործում է ՀՀ Սահմանադրությանը, ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքին, <<Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին>>,  <<Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին>> ՀՀ օրենքներին և այլ իրավական ակտերին համապատասխան: Մասնաճյուղն ապահովում է իրեն հատկացված տարածքի