Սպասարկման և առողջարանական ռեսուրսներ

Սպասարկման և առողջարանական ռեսուրսներ
ՙՍևան՚ ազգային պարկի կարևորագույն բուժիչ ռեսուրսներն ու գործոններն են` ավազանի բարձր լեռնային կլիման, մաքուր լեռնային օդը, օպտիմալ ջերմաստիճանները, խոնավությունը, արևաշատությունը, ինտենսիվ ուլտրամանուշակագույն ռադիացիան, հանքային բուժիչ ջրերը, բուժիչ ցեխերը, գեղատեսիլ լանդշաֆտները: Սևանի ավազանի շատ տեղերում հրաբխային լեռնաշղթաների լավային ծածկույթների տակից բխում են պարզ ու սառնորակ աղբյուրներ: Հանդիպում են նաև հանքային աղբյուրներ, որոնցով առանձնապես ...

Սևանա լճի ավազանը

Սևանա լճի ավազանը
Սևանա լճի ավազանը կազմում է 3649 կմ2, իսկ լճի ընդհանուր մակերեսը 1247 կմ2: Ավազանի և լճի հարաբերակցությունը կազմում է 2.45, որը բավականին փոքր է, եթե մենք հաշվի առնենք, որ միջինում այսբհարաբերակցությունը կազմում է մոտ 10:1: Սևանա լճի ավազանի երիտասարդ երկրաբանական կառուցվածքը հատկանշված է լանդշաֆտների լայն բազմազանությամբ` բազալտային լավայի և հրաբխային տարբեր գոյացումների ծագումնաբանական առանձնահատկություններով: Լճի ավազանում գերակայում են 400 կմ տարածությ...

Բուսական աշխարհ

Բուսական աշխարհ
<<Սևան>> ազգային պարկի և դրա պահպանական գոտու ֆլորան ընդգրկում է անոթավոր բույսերի 1727 տեսակ: Ընդ որում, <<Սևան>> ազգային պարկի տարածքում աճում է անոթավոր բույսերի 1145 տեսակ, իսկ պահպանական գոտում` 1587: Պարկի ֆլորան ներկայացված է 28 ծառատեսակներով, 42 թփերի տեսակներով, 866 բազմամյա խոտաբույսերով և 209 միա մյա ու երկամյա բուսատեսակներով: Պահպանական գոտու ֆլորան ներկայացված է 32 ծառատեսակներով, 102 թփերի տեսակներով, 1146 բազմամյա ...