<<Սևան>> ազգային պարկ>> պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը շահույթ չհետապնդող, իրավաբանական անձի կարգավիճակ ունեցող, բնապահպանական, գիտահետազոտական կազմակերպություն է, որի գործունեության առարկան պարկի տարածքի բնական էկոհամակարգերի, լանդշաֆտային ու կենսաբանական բազմազանության, բնության ժառանգության գիտական ուսումնասիրության, պահպանության, պաշտպանության, վերականգնման, վերարտադրության, հաշվառման, գույքագրման, մոնիթորինգի, ինչպես նաև պարկի բնական պաշարների կայուն օգտագործման ապահովումն է: Կազմակեպությունը ապահովում է Սևանա լճում և դրա ավազանում բնական էկոհամակարգերի լանդշաֆտային ու կենսաբանական բազմազանության, գենոֆոնդի, բնության ժառանգության պահպանությունը, կազմակերպում և իրականացնում է դրանց գիտական ուսումնասիրությունը, բնական էկոհամակարգերի ու դրանց առանձին բաղադրիչների, բուսական և կենդանական աշխարհի հաշվառումը և նախապատրաստում կադաստրի վարման համար անհրաժեշտ նյութերը, իրականացնում է էկոլոգիական մոնիթորինգ, վարում բնության տարեգրությունը: ՊՈԱԿ-ը կազմակերպում է նաև բնության թանգարանի գործունեությունը, ապահովում ճանաչողական զբոսաշրջության և ուսումնական հաստատությունների կրթադաստիարակչական միջոցառումների, ուսումնաարտադրական պրակտիկաների անցկացումը, կանխարգելում է մարդու գործունեության հետևանքով պարկի բնական էկոհամակարգերի հավասարակշռությունը խախտող գործընթացները և իրականացնում խախտված էկոհամակարգերի վերականգնման միջոցառումներ, իրականացնում է հրդեհային անվտանգության միջոցառումներ, ինչպես նաև բնակչության էկոլոգիական կրթությանն ու դաստիարակությանն ուղղված միջոցառումներ, նպաստում է ճանաչողական զբոսաշրջության և դրա հետ կապված սպասարկման ծառայությունների կազմակերպմանը, պատրաստում ու հրատակարում է գիտական և գիտաճանաչողական գրականություն, տեղեկատվական նյութեր և այլ գործառույթներ: Կազմակերպությունը ունի 1 կենտրոնական գրասենյակ և 7 մասնաճյուղեր` Սևանի, Նորատուսի, Վարդենիկի, Մարտունու, Վարդենիսի, Արևիկի և Արտանիշի, որոնք էլ իրականացնում են կազմակերպության հիմնական գործառություները:

Թողնել պատասխան